POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIE DANYCH


Właścicielem strony subiekt-optima.pl jest firma Wojciech Kulicki Technalab z siedzibą w Janowie Podlaskim, ul. Elizy Orzeszkowej 11, NIP: 537-217-69-85, REGON: 060030342.

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informujemy, że:


 1. administratorem danych osobowych jest Wojciech Kulicki Technalab
 2. dane osobowe przetwarzane są w zakresie: nazwy firmy, adresu, adresu e-mail, nr telefonu
 3. dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji umowy, wystawienia faktury, rachunku, realizacji zamówienia lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B) RODO, a także w celach marketingowych o ile zostanie na to wyrażona zgoda;
 4. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Sprzedawcy np. podwykonawcom, podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi księgowe, podatkowe, rachunkowe, informatyczne, przewozowe oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z odpowiednim żądaniem.
 5. dane osobowe przetwarzane będą:
  - w przypadku niezbędności danych do wykonania Umowy Sprzedaży– przez czas wykonywania Umowy Sprzedaży, - także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy Sprzedaży
  - w przypadku niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę– przez czas istnienia tych interesów
  - w przypadku niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy – do czasu wygaśnięcia tych obowiązków;
  - w przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 6. w każdym czasie uprawnieni są Państwo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, oraz ich sprostowania,
 7. jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże, niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy
 9. informujemy, iż dane osobowe nie podlegają profilowaniu